Matka Suomen saaristosta arktiseen Lappiin
Seikkailun ja ulkoilmaopetuksen kandidaatin tutkinto
Humanistinen kandidaatti 210 op
Yhteisökasvattaja, seikkailu- ja ulkoilmaopetus

Opiskelu Humak University of Applied Sciences , Suomen johtavassa seikkailukoulutuksessa.

Yhteisökasvattaja opiskelee seikkailun ja ulkoilmaopetuksen asiantuntijoita. Seikkailu- ja ulkoilukoulutus perustuu kokemukselliseen ja toimintaperusteiseen oppimismenetelmään, ja sen tavoitteena on tukea yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja edustamista.

Tutkimusten perustana on monitieteinen teoreettinen kehys, joka toteutetaan monipuolisesti aitoissa oppimisympäristöissä, kuten järvissä, merellä, metsissä ja Lapin tuntureilla ja erämaissa. Opintojen aikana opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia seikkailukasvatusprosesseja eri kohderyhmille sekä arvioimaan ja kehittämään seikkailukasvatustoimintaa.

Valmistumisen jälkeen opiskelijoilla on useita työllistymismahdollisuuksia kansallisten ja kansainvälisten työympäristöjen eri aloilla. Seikkailukoulutukseen suuntautuneita yhteisökasvattajia voidaan palkata esimerkiksi nuorisotyön, organisaatiotöiden, koulutuksen, hyvinvointipalveluiden tai luonto- ja seikkailupohjaisen yrittäjyyden aloilla.

Opiskelijoiden omista kiinnostuksista ja erikoistumisesta riippuen he voivat valita työskentelevänsä ohjaajina tai oppaina esimerkiksi melonnassa, vaelluksessa, kalliokiipeilyssä ja hiihdossa.

Perustiedot

 • Opinnot alkavat: syyskuussa.
 • Opetuskieli: englanti.
 • Opetusaika: Päiväajan opetus.
 • Opetusmuoto: Kontaktiopetus, Sekoitettu opiskelu, Online-opinnot.
 • Oppimisen muoto: Kokeellinen oppiminen, Valmennus, Yksilöllinen oppiminen, Ohjatut harjoittelujaksot, Työpaikkaoppiminen.
 • Opinto-ohjelman laajuus: 210 op - katso opinto-osa.
 • Suunniteltu kesto: 3,5 vuotta, mukaan lukien kesälukukaudet.
 • Opetusmaksut: Veloitetaan EU / ETA: n ja Sveitsin alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, 9000 euroa / opintovuosi. Maksua ei veloiteta EU / ETA-alueelta ja Sveitsin kansalaisilta.
 • Kuljetus- ja varustusmaksu: 1000 euroa / lukuvuosi (sisältyy lukuhintaan).
 • Tutkinnot: Humanistinen kandidaatti (BH, suomen yhteisöpedagogi (AMK))

Uramahdollisuudet

Seikkailukasvatussuuntautuneen yhteisökasvatuksen opinnot opastavat opiskelijoita hallitsemaan erilaisia taitoja, joita tarvitaan yhteisö- ja seikkailukasvatuksen ammatillisella kentällä. Opiskelija oppii ennaltaehkäisevän työn ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset periaatteet ja käytännöt ja perehtyy erilaisiin toimintamuotoihin yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Opintojen aikana opiskelijat hankkivat pedagogisia, sosiaalisia, teknisiä, ympäristö- ja turvallisuustaitoja ja ovat myös valmiita yrittäjyyteen. Käytännön harjoittelujaksot ja yhteistyö työelämän kanssa ovat olennainen osa opiskelijoiden yhteisötaidon ja seikkailukasvatustaidon kehittämistä (ks. Myös oppimisympäristöt).

Seikkailun ja ulkoilmaopetuksen menetelmiä voidaan soveltaa erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa eri kohderyhmien kanssa, yhteiskunnan eri sektoreilla. Seikkailukasvatusta voidaan soveltaa esimerkiksi ennaltaehkäisevään työhön, nuoriso- ja kansalaisjärjestötyöhön, koulutukseen sekä luonto- ja seikkailupohjaiseen yrittäjyyteen. Lisäksi opiskelija voi omasta kiinnostuksestaan ja erikoistumisestaan riippuen valita työskennelläkseen esim. Melonnan, vaelluksen, kalliokiipeilyn ja hiihdon ohjaajana.

122320_122318_pexels-photo-532803.jpeg

Pixabay / Pexels

Kokemus- ja toimintaperusteinen oppiminen

Kokemus- ja toimintapohjaisten prosessien avulla opiskelijat oppivat useita uusia taitoja. Teorian ja käytännön välistä vuoropuhelua korostetaan koulutusohjelman kautta.

Teoria käytännössä

Opintojen alusta lähtien seikkailun ja ulkoilmaopetuksen teoreettiset puitteet toteutetaan käytännössä erityyppisten aktiviteettien ja retkien avulla, kuten retket ja retket, kajakkimatkat, kesä- ja talvileirit sekä pohjoismaiset talviharrastukset. Kokemus- ja toimintapohjaisten prosessien avulla opiskelija oppii suunnittelemaan, organisoimaan, toteuttamaan ja arvioimaan turvallisia seikkailu- ja ulkoilutehtäviä eri kohderyhmille erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat useita uusia taitoja, erityisesti pedagogisia, johtamis-, sosiaalisia, ympäristö-, teknisiä ja turvallisuustaitoja. Yhteisökasvattajien opinnot kattavat myös muun muassa pohjoismaisen hyvinvointijärjestelmän, ennaltaehkäisevän työn, tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yrittäjyyden.

Tutkimusrakenne

Teorian ja käytännön välistä vuoropuhelua korostetaan koko opetussuunnitelman kautta. Opiskelijoiden tiedot ja taidot kehittyvät tosiasiallisesta tiedosta, jota tukee käytännön kokemus, kohti abstraktimpaa ja analyyttistä tietoa ja taitoja.

Opinnot ovat kokopäiväisiä päiväopintoja, mukaan lukien kesälukukaudet. Ainakin 30 op suoritetaan ohjattuina harjoittelujaksona joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelijoiden opinto- ja työhistoria otetaan huomioon (aiemman oppimisen tunnustaminen) heidän henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissaan.

Koulutusohjelman työmäärä on 210 op. Koulutusohjelma kattaa seuraavat ydinsisällöt:

 • Yleiset opinnot 10 op
 • Ammatilliset opinnot 125 op
  • Ammattikielen opinnot 15 op
  • Johdatus yhteisökasvatukseen 10 op
  • Seikkailukasvatuksen pedagogiset taidot 40 op
  • Seikkailukoulutuksen tekniset taidot 30 op
  • Sosiaalitutkimus 30 op
 • Ammatilliset syventävät opinnot 30 op
  Ammattitaito seikkailukasvatuksessa:
 • Verkoston ja kumppanuuden kehittäminen 15 op
 • Seikkailukoulutusohjelma 15 op
 • Soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen opinnot, mukaan lukien kandidaatintutkimus (lopullinen projekti) 30 op
 • Valinnaiset opinnot 15 op

Opinnäytetyö / projekti

Lopullinen projekti (kandidaatintutkielma) on työelämälähtöinen kehitysprojekti. Opinnäytetyön kautta opiskelijat osoittavat kykynsä kehittää työelämää konkreettisesti. Lopullinen projekti voidaan toteuttaa yksittäin tai ryhmänä. Projektin lopputulos voi olla esimerkiksi tuote tai tapahtuma.

Mitä odottaa käytännössä

Yhteisökasvatustutkimuksenne keskittyvät seikkailuun ja ulkoiluun. Opiskelet sekä sisällä että ulkona. Osallistu monipäiväisiin retkeilymatkoihin, joissa nukut teltoissa ja / tai erämajoissa. Päivät kampuksella alkavat yleensä klo 9.15 ja kestävät 16.00 asti. Kenttämatkapäivät voivat kestää pidempään. Harjoittelujakson aikana päiväohjelma määräytyy harjoittelupaikan mukaan.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana voit odottaa, että noin 1/3 ajasta käytetään luokkiin / aktiviteetteihin / taitojen harjoittamiseen, 1/3 ajasta käytetään projekteihin / itsenäisiin opiskeluihin / ryhmätehtäviin ja viimeinen kolmasosa vietetään työharjoitteluun (työelämään perustuva käytännön koulutus). Tutustu opintojen rakenteeseen ja opetussuunnitelmaan.

Varusteet ja vaatteet

Humak tarjoaa kaikki erityiset seikkailu- ja ulkoiluvälineet, kuten teltat, retkeilyuunit, melontavälineet, köydet ja valjaat. Huomioi vaatteet neljä vuodenaikaa!

Lisätietoja vaatteista ja varusteista annetaan hyväksymiskirjeessä. Uutena opiskelijana saat luettelon, joka auttaa sinua varautumaan opintoihisi. Luettelossa on esimerkkejä sopivista ulkovaatteista ja muista retkeilyyn liittyvistä välineistä.

Ohjelman opetuskielet:
 • Englanti
Viimeksi päivitetty Lokakuu 8, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva
Alkamispäivämäärä
Syys 2020
Duration
42 kuukautta
Full-time
Hinta
9,000 EUR
Lukukausimaksu on 9000 € muille kuin EU / ETA / Sveitsin opiskelijoille lukuvuotta kohti. EU /EEA-alue ja Sveitsin kansalaiset eivät ole veloitusmaksuja.
Määräaika
Tammi 22, 2020
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Syys 2020
Päättymispäivämäärä
Joulu 2023
Haun määräaika
Tammi 22, 2020

Syys 2020

Location
Haun määräaika
Tammi 22, 2020
Päättymispäivämäärä
Joulu 2023